Zmieniamy się. Więcej wkrótce.

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.EMPRES.PL

WPROWADZENIE

Jesteśmy pełni satysfakcji, że wybrałaś EMPRES. Naszym priorytetem, obok dostarczania produktów najwyższej jakości, jest świadczenie usług w oparciu o jak najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Przedstawiona polityka prywatności ma na celu przybliżenie w jaki sposób zbieramy dane osobowe, przechowujemy je, wykorzystujemy oraz udostępniamy. Jest dla nas ważne, aby nasi Klienci wiedzieli jakie dane osobowe wykorzystujemy za ich zgodą, rozumieli dlaczego je gromadzimy i wykorzystujemy oraz mieli rzetelną informację na temat przysługujących im w tym zakresie praw.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności przedstawia politykę w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez stronę internetową www.empres.pl.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego RODO) zbieranych za pośrednictwem witryny www.empres.pl jest Blavento sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. św. Wojciecha 3/3a/20 10-030 Olsztyn, zwana dalej Administratorem.

3. Administrator chroni prywatność użytkowników sklepu i przekazywane mu informacje z zachowaniem należytej staranności. W tym celu używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.

4. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie w każdej sytuacji, w której Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu www.empres.pl, zwanych dalej Klientami.

5. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże każda czynność dokonywana na danych osobowych.

6. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta za uprzednio wyrażoną przez niego zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) a także, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora to: obsługa reklamacji dotyczących zamówień, prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów sprzedawanych przez Administratora, obsługa usług płatniczych wykorzystywanych do realizowania płatności za sprzedane przez Administratora produkty, monitorowanie aktywności Klientów w celu prowadzenia analiz funkcjonalności witryny www.empres.pl, jej rozwoju, wprowadzania nowych funkcjonalności i udogodnień w korzystaniu, sporządzanie statystyk, prowadzenie postępowań sądowych, pozasądowych oraz przed organami władzy publicznej, a także możliwość wykazania przez Administratora spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8. W celu analizy danych Administrator wykorzystuje narzędzia analityczne – Piksel Facebooka, Google Analytics oraz ActiveCampaign. Informacje o ww. narzędziach klient znajdzie na stronach internetowych:

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 ,

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision ,

https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/221542267-An-overview-of-Site-Tracking

9. Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowanie na stronie internetowej www.empres.pl.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Klientów podlegające przetwarzaniu przez serwis www.empres.pl to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy zamówienia (miejscowość, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, numer do klatki). Podanie ww. danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy przez Administratora, dlatego też ich niepodanie jest równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.

2. Dane osobowe Klientów wpisywane przez nich w formularzu znajdującym się na stronie www.empres.pl pod zakładką „Dostawa i płatność”, „Adres dostawy” oraz „Zapisz się” podlegają przetwarzaniu w celu złożenia zamówienia w serwisie www.empres.pl, przyjęcia tego zamówienia i jego realizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy przez Administratora oraz podmioty, za pomocą których wykonuje on umowę.

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Za koniec trwania umowy uznaje się dzień usunięcia przez Klienta konta założonego na stronie www.empres.pl.

4. Na zlecenie Administratora dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów: księgowym, biurom rachunkowym, dostawcom usług płatności internetowych, prawnikom – w celu zaksięgowania i rozliczenia transakcji; dostawcom usług IT – w celu umożliwienia złożenia zamówienia przez Klienta i przyjęcia tego zamówienia przez Administratorów; dostawcom zamówień, kurierom – w celu dostarczenia zamówień pod adres wskazany przez Klienta (odbiorcy danych). Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych Klientów i nie mogą ich udostępniać. Przetwarzają one dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

5. W trakcie realizacji działań marketingowych Administrator wykorzystuje profilowanie – formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, na podstawie których dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient ma prawo do:

 dostępu do własnych danych osobowych

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w każdym czasie,

 kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,

 żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,

 żądania usunięcia jego danych osobowych jeżeli przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych osobowych,

 sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,

 żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

2. Dla realizacji uprawnień wymienionych w pkt. 1 Klient powinien skontaktować się z Administratorem poprzez:

 wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową, na adres e-mail - dziendobry@empres.pl

 wysłanie do Administratora określonego żądania na piśmie na adres – Blavento sp. z o.o. w Olsztynie ul. Sokola 6C, 11-041 Olsztyn.

Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

PLIKI „COOKIES”

1. Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta serwisu www.empres.pl. Nie zawierają one wirusów ani złośliwego oprogramowania.

2. Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Klienta za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące tego jak to zrobić Klient może znaleźć w zakładce „Pomoc” w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

3. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:

 identyfikacja Klientów jako zalogowanych na stronie www.empres.pl,

 zapamiętywania produktów dodanych do zamówienia,

 zapamiętywania danych wpisanych przez Klienta w zakładkach „Dostawa i płatność”, „Adres dostawy” oraz „Zapisz się”

 prowadzenia przez Administratora statystyk dotyczących ilości i cech składanych zamówień oraz analizowania przez Administratora aktywności Klientów w serwisie www.empres.pl.Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.