UWAGA! URLOP! Wysyłki realizujemy po 6 września. KAżde zamówienie powyżej 200 zł jest z darmową dostawą.

Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WWW.EMPRES.PL

WPROWADZENIE

Dziękuję Ci za zaufanie i wybranie Empres Shop. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z usług sklepu internetowego www.empres.pl, zwanego dalej Sklepem, procedurę składania zamówień, prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta, a także zasady wykonywania umowy przez Sprzedawcę. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą. Proszę o dokładne zapoznanie się z jego postanowieniami.

DEFINICJE

 1. Adres email – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, a także w celach statystycznych związanych z prowadzeniem przez Sprzedawcę Sklepu
 3. Klient – osoby korzystająca ze Sklepu, w szczególności nabywająca towary w Sklepie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadku gdy zawierana umowa ma charakter umowy powszechnie zawieranej w drobnych bieżących sprawach życia codziennego lub uzyskała ona zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy ze Sprzedawcą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
 4. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez klienta adres email informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna, wydarzeniach, rabatach, akcjach promocyjnych i innych działaniach związanych z działalnością Sklepu.
 6. Towar – produkt, którego zakup jest możliwy za pośrednictwem Sklepu
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu unormowań Kodeksu Cywilnego
 8. Zamówienie – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu Klientom złożenia zamówienia na zakup towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Sklepu znajdującego się na stronie www.empres.pl jest Blavento sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. św. Wojciecha 3/3A lok. 20, 10-030 Olsztyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000665935 (Sąd Rejonowy w Olsztynie), NIP 7393895120, dalej zwana Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod adresem mailowym dziendobry@empres.pl.
 3. Niniejszy regulamin Sklepu, zwany dalej Regulaminem, określa przedmiot i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, przedmiot umowy zawieranej między Sprzedawcą a Klientem, zasady zawierania i wykonywania umowy, procedurę odstąpienia od umowy, a także prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 4. Sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu odbywa się wyłącznie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 5. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet.
 6. Sprzedawca zakazuje publikowania w Sklepie treści o charakterze bezprawnym.
 7. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu i przetwarza je na zasadach określonych w polityce prywatności Sklepu, zwanej dalej Polityką prywatności. Dane osobowe klientów podlegające przetwarzaniu przez Sprzedawcę to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy towaru.
 8. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę i jego kontrahentów w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów przetwarzania. Cele przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, a także kategorie podmiotów będących kontrahentami Sprzedawcy są określone w Polityce prywatności.
 9. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych.
 10. Podanie przez Klienta danych osobowych nieprawdziwych bądź niepełnych może skutkować niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, szczególnie w zakresie dostawy zamówienia.
 11. W razie zmiany adresu dostawy zamówienia po jego złożeniu Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o nowym adresie dostawy zamówienia. Zmiana adresu jest skuteczna jeśli oświadczenie Klienta o zmianie adresu dostawy dotarło do Sprzedawcy przez nadaniem zamówienia u operatora pocztowego lub kuriera. W przypadku niepoinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu dostawy zamówienia zamówienie dostarczone na adres podany przy składaniu zamówienia uważa się za prawidłowo dostarczone, a świadczenie Sprzedawcy w ramach zawartej umowy za spełnione.


PRZEDMIOT UMOWY I PROCEDURA ZAMÓWIENIA PRODUKTU

 1. Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta i Sprzedawcę jest odpłatna dostawa przez Sprzedawcę na rzecz Klienta towarów oferowanych w Sklepie.
 2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, chyba że z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z przyczyn technicznych, funkcjonalności Sklepu będą niedostępne.
 3. Złożenie zamówienia wymaga zaakceptowania przez Klienta Regulaminu, dodania przez Klienta wybranego towaru do koszyka, wyboru sposobu płatności i sposobu dostawy, podania imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu dostawy zamówienia, wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących w celach marketingowych oraz wyboru okienka „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Wybór okienka ZAMAWIAM I PŁACĘ jest oświadczeniem woli Klienta, którym wyraża on wolę zawarcia umowy.
 4. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT jest zobowiązany również do podania Sprzedawcy danych niezbędnych do jej wystawienia przez Sprzedawcę, określonych w odrębnych przepisach.
 5. Opcjonalnie Klient ma prawo dodać własny komentarz do zamówienia przy jego składaniu.
 6. Przed zawarciem umowy sprzedaży Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Klient może opłacić zamówienie wyłącznie korzystając z platform płatności internetowych dostępnych na stronach www.przelewy24.pl, www.payu.pl, www.paypal.com.
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta na rachunku bankowym następujących platform: www.przelewy24.pl, www.payu.pl, www.paypal.com, które pośredniczą w rozliczeniach między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. Całkowita wartość zamówienia jest podawana Klientowi po wyborze opcji dostawy i płatności. Obejmuje ona zamówione przez Klienta towary oraz koszt dostawy.
 10. Sprzedawca dokonuje dostaw oferowanych towarów wyłącznie do miejsc położonych w Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień towarów dokonywanych drogą telefoniczną i mailową.
 12. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca dostarcza Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zaś po wysłaniu zamówienia potwierdzenie jego wysłania.
 13. Ceny towarów podane w Sklepie zawierają podatek VAT.


WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Po przyjęciu zamówienia i dostarczeniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia Sprzedawca wysyła zamówienie do Klienta w sposób wybrany przez Klienta. Wysyłka zamówienia przez Sprzedawcę następuje najpóźniej następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki do Klienta z przyczyn leżących po stronie pośrednika zajmującego się jej dostarczeniem, w szczególności operatora pocztowego lub kuriera.
 3. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej.
 4. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie Sprzedawca poinformuje o tym Klienta za pomocą podanego mu adresu email oraz zwróci Klientowi pieniądze.
 5. Do momentu zaksięgowania płatności za złożone przez Klienta zamówienie na rachunku bankowym platformy płatności internetowych towary objęte zamówieniem pozostają własnością Sprzedawcy.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca informuje, iż Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Wykonanie tego prawa przez klienta następuje w drodze wysłania przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza odstąpienia od umowy na następujący adres Sprzedawcy Blavento sp. z o.o. w Olsztynie ul. Sokola 6C, 11-041 Olsztyn. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Klient może również samodzielnie napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.
 2. Klient może pobrać formularz odstąpienia od umowy pod następującym adresem: www.drive.google.com/file/d/1skQqqLT_5li9tS0PRMhrw0rQDNdr-HNJ/view
 3. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze sprzedawcą,
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.
 5. Klient będący konsumentem może uzyskać nieodpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.


INNE

 1. Zdjęcia i opisy produktów umieszone w Sklepie są materiałami poglądowymi, których celem jest jedynie wyrobienie sobie przez Klienta ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i cechach charakterystycznych towarów oferowanych w Sklepie.
 2. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszone w Serwisie uważa się za nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Klient dokonując zamówienia za pośrednictwem Sklepu składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres email stanowi oświadczenie o przyjęciu ww. oferty.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane w Sklepie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2019 r. 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów